Avís Legal

  1. Qui som?
  2. Acceptació de les condicions d'ús
  3. Ús correcte del web
  4. Propietat intel.lectual i industrial
  5. Règim de responsabilitat
  6. Observacions de l'usuari
  7. Modificacions de les condicions d'ús
  8. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

 

1)QUI SOM?

Anna Marigot
Adreça: Prat de la Riba 11
25613 Camarasa
Telèfon: 973 420 248
L'adreça de correu electrònic: anna@annamarigot.cat

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Aquest document (d’ara endavant anomenat Avís Legal) té l’objectiu
de regular l'ús del web site (d’ara endavant anomenat web) que
Anna Marigot posa a l’abast del públic a la URL http://www.annamarigot.cat
L’ús del web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari, i comporta
que aquest Usuari accepta totes i cadascuna de les condicions que
incorpora aquest Avís Legal. Anna Marigot pot oferir per mitjà
del web serveis o productes que podran sotmetre's a unes condicions
particulars sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis
d’acord amb la Llei, amb aquest Avís Legal i amb els bons costums
i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar
el web o els serveis que es prestin per aquest mitjà amb fins
o efectes que siguin il.lícits o contraris al contingut d’aquest Avís
Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol
forma, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis
o impedir-ne un normal gaudi per altres Usuaris.

L’Usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar,
inutilitzar o, de qualsevol altra forma, a no danyar les dades,
programes o documents electrònics i altres que es trobin
al web de Anna Marigot.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris
al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos
informàtics a través dels quals Anna Marigot presta el servei,
i tampoc no realitzarà accions que danyin, interrompin o generin
errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macros,
applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o
seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de
causar qualsevol mena d'alteració en els sistemes informàtics
de Anna Marigot o de tercers.

4) PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són
titularitat exclusiva de Anna Marigot i, amb caràcter enunciatiu,
i no pas limitador, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics,
il.lustracions, fotografies, i altres elements que apareguin al web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius
de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la Llei.

Anna Marigot no concedeix cap tipus de llicència o autorització
d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel.lectual i
industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i
els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció (excepte per
a ús privat), distribució, comercialització, transformació, i en general,
qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de
tot o de part dels continguts d'aquest web constitueix una infracció
dels drets de propietat intel.lectual i/o industrial de Anna Marigot
o del seu titular.

5) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l'ús del web

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui
incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web,
Anna Marigot, col.laboradors, empleats i representants, queden exonerats de tota mena de responsabilitat derivada de les accions de l'Usuari.

Tot i que Anna Marigot emprarà tots els esforços i mitjans raonables
per facilitar informació fefaent al web, això no garanteix la inexistència
de possibles inexactituds, errors i/o omissions.

L'Usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o
acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones
contra Anna Marigot basada en la utilització, per l'Usuari, del web.
Si escau, l'Usuari assumirà totes les despeses, costos i
indemnitzacions que siguin irrogats a Anna Marigot amb motiu
d’aquestes reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del web

Anna Marigot declina tota responsabilitat derivada d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a Anna Marigot.

Anna Marigot també declina qualsevol responsabilitat derivada de
retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d'aquest sistema
electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies
telefòniques o en Internet, com també de danys causats per terceres
persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de
Anna Marigot. Anna Marigot està facultada per suspendre
temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat al web amb motiu
d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

5.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a l'Usuari a
altres web gestionats per tercers. Anna Marigot declina qualsevol
responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del seu
web, ja que la funció dels links que hi apareixen és únicament la
d'informar a l'Usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre
un tema en concret. Anna Marigot queda exonerada de tota
responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del
resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud
delcontingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels
perjudicis que pugui sofrir l'Usuari en virtut de la informació trobada
al web enllaçat.

 

6) OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que la informació, material o observacions que
no siguin les seves mateixes dades personals i que siguin facilitats
a Anna Marigot a través del web no infringeixen els drets de
propietat intel.lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició
legal.

La informació, materials o observacions que l'Usuari faciliti a
Anna Marigot es consideraran no confidencials, i Anna Marigot es reserva el dret d’usar-les de la manera que
consideri més adequada.

7) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

Anna Marigot es reserva el dret de modificar, desenvolupar o
actualitzar, en qualsevol moment i sense notificació prèvia, les
condicions d'ús del web. L'usuari quedarà obligat automàticament
per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment que
accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament
aquestes condicions d'ús.

 

8) LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o
execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i
se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.